Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2018

mentispenetralia
4961 6940
mentispenetralia
Daj Nam szanse.. proszę 
— Tak bardzo proszę..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek via4777727772 4777727772
mentispenetralia
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
mentispenetralia
4465 da64 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viastrzepy strzepy
mentispenetralia
1622 2e48
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viastrzepy strzepy
mentispenetralia
mentispenetralia
mentispenetralia
9760 f5bb
Reposted frommiktoria miktoria vialekkaprzesada lekkaprzesada
mentispenetralia
5811 116e 500
Reposted fromMtsen Mtsen viablackheartgirl blackheartgirl
mentispenetralia
3730 61ff
mentispenetralia
4922 3e48 500
Reposted fromambermoon ambermoon via12czerwca 12czerwca
mentispenetralia
Każdy dzień jest dobry, żeby zabrać ją na randkę i wywołać uśmiech na jej twarzy. Staraj się, zdobywaj każdego dnia – niezależnie od tego jak dawno jest Twoja.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
mentispenetralia
2606 3358 500
Reposted fromnezavisan nezavisan via12czerwca 12czerwca
mentispenetralia
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
5674 0d73 500
Reposted frombrumous brumous via12czerwca 12czerwca
mentispenetralia
mentispenetralia
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viazmora zmora
mentispenetralia
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
mentispenetralia
Wykształcenie nie oznacza tego, ile się uczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania tego, co wiesz, a czego nie.
— Anatol France
Reposted fromavooid avooid viacudoku cudoku
mentispenetralia
9111 4ce4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl