Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

mentispenetralia
..cudze szczęście łatwiej zauważyć niż swoje.Wszędzie dobrze,gdzie nas nie ma...Poza tym ilu ludzi,tyle szczęść.Dla jednego szczęście to wór pełen pieniędzy,dla drugiego zdrowe dzieci,a dla trzeciego to,że codziennie rano oczy otwiera.
— Anna Ficner-Ogonowska: "Alibi na szczęście"
Reposted frompensieve pensieve vialottibluebell lottibluebell
mentispenetralia
4797 67b5 500
mentispenetralia
Lepiej zrozumieć mało, niż zrozumieć źle.
— Anna Dalia Słowińska
Reposted frominpassing inpassing vialottibluebell lottibluebell
mentispenetralia
mentispenetralia
4205 30a3
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viaLaColie LaColie
2079 9d47 500
mentispenetralia
mentispenetralia
mentispenetralia

Zawsze chodzi o Ciebie.

mentispenetralia
mentispenetralia
mentispenetralia
6789 5676
Reposted fromAmericanlover Americanlover
mentispenetralia
Reposted fromlesnydziad lesnydziad via777727772 777727772
mentispenetralia
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek viaoutofmyhead outofmyhead
mentispenetralia
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaoutofmyhead outofmyhead
mentispenetralia
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaimpressive impressive
mentispenetralia
4303 ba42 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viayourhabit yourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl