Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

mentispenetralia
mentispenetralia
1802 8b64 500
Reposted fromkicak kicak viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
mentispenetralia
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
mentispenetralia
mentispenetralia
mentispenetralia
mentispenetralia
mentispenetralia
mentispenetralia
mentispenetralia
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania. To tak, jakby aktor grał przedstawienie bez żadnej próby. Cóż może być warte życie, jeśli pierwsza próba jest życiem ostatecznym? Dlatego życie zawsze przypomina szkic. Ale nawet szkic nie jest właściwym określeniem, bo szkic to zawsze zarys czegoś, przygotowanie do obrazu, gdy tymczasem szkic, jakim jest nasze życie, to szkic bez obrazu, szkic do czegoś, czego nie będzie.
— Kundera - Nieznośna lekkość bytu
mentispenetralia

November 02 2018

mentispenetralia
mentispenetralia
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
mentispenetralia
Uznaliśmy, że jesteśmy dla siebie, że warto, mimo że tak naprawdę nie pasujemy do siebie. Podobają nam się zupełnie różne rzeczy. W naszym małżeństwie największym sprzymierzeńcem były rozmowy. Czwarta rano, rozmawialiśmy już dwie godziny, ja miałem ochotę zabić żonę tłuczkiem, ona mnie siekierą, ale z jakichś powodów mówiliśmy: "Dobra, jeszcze godzinę". Rozmawialiśmy do upadłego. Człowiek jest jednak istotą negocjującą. Istotą, która opiera się na słowie. Wypowiedzenie czegoś jest bardzo ważne. Działa inaczej niż milczenie. Dlatego miłość się deklaruje. Mówi się: "kocham cię", "nie opuszczę cię aż do śmierci", "będę ci wierny", wszystkie te bzdury, ale na czymś musimy się jednak oprzeć, nie? To jednak dopiero wstęp. Bo potem przychodzi moment, kiedy ta deklarowana miłość mówi: "Sprawdzam".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa vianieobecnosc nieobecnosc
mentispenetralia
mentispenetralia
7017 e161
Reposted fromkarahippie karahippie vianieobecnosc nieobecnosc
mentispenetralia
Raz w życiu zdarza się dziewczyna, z którą nadajesz nazwy gwiazdom.
— znalezione

October 30 2018

mentispenetralia
9226 9ac7 500
mentispenetralia
5665 f149 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viazupamarzen zupamarzen
mentispenetralia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl