Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2019

mentispenetralia
Hallstatt, Austria
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

mentispenetralia
mentispenetralia
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu via4777727772 4777727772
mentispenetralia
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vianieobecnosc nieobecnosc
mentispenetralia
4545 0236 500
Reposted fromzoja zoja vianowaczi nowaczi
mentispenetralia
3594 2804 500
Reposted fromslodziak slodziak
mentispenetralia
3600 01d2 500
Reposted fromslodziak slodziak
mentispenetralia
3601 ff42 500
Reposted fromslodziak slodziak
mentispenetralia
3602 bea2 500
Reposted fromslodziak slodziak
mentispenetralia
"Spotkasz pewnego dnia kogoś, kto całkiem odmieni Twoje życie. Odnowi Twoją wiarę w ludzi, we własne siły, poczucie wewnętrznej siły. Wyciągnie Cie z tego bagna w którym zatapiałeś się od dłuższego już czasu i poprowadzi nową drogą. Co ważniejsze - będzie szedł zaraz obok Ciebie.'"
Reposted fromcannellle cannellle viamyslowyzlew myslowyzlew
mentispenetralia
0608 9001 500
Reposted fromTamahl Tamahl vialekkaprzesada lekkaprzesada
mentispenetralia
8976 6438 500
mentispenetralia
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions vialekkaprzesada lekkaprzesada
mentispenetralia
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie vianowaczi nowaczi

January 31 2019

mentispenetralia
6390 3efd 500
Reposted fromaggape aggape viaNoemiJustine NoemiJustine
mentispenetralia
mentispenetralia
mentispenetralia
8986 d2b8 500
krótkie, do ogarnięcia
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaMartwa13 Martwa13
mentispenetralia
Sylvenstein Dam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl